Bygherre

Boligforeningen 3B v/ KAB

Beliggenhed

København

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2018 - 2019

Entreprisesum

1.120.000 kr.

Areal

Ca. 12.000 m²

Omkobling af afledt overfladevand til afledning i vejafvandingssystem.

Bebyggelsen Dyvekevænget består af fem punkthuse, flankeret af to langhuse i hver sin ende af bebyggelsen med 140 boliger. Området mellem husene er grønt med stier og veje, forbeholdt bløde trafikanter. Til området hører flere parkeringspladser.

I området mellem husene er der anlagt to regnvandsbassiner og imellem de to et åbent grøftsystem til opsamling af regnvand.

Manglende vand i grøft

Boligforeningen undrede sig over, at der ikke kom særlig meget vand i grøft- og bassinsystemet. Wissenberg foretog derfor undersøgelser, herunder bl.a. TV-inspektion, som viste, at alt regnvandet ikke var frakoblet det eksisterende spildevandssystem, som er tilsluttet offentlig kloak. På baggrund af Københavns Kommunes Skybrudsplan fik bebyggelsen tillige påbud om at frakoble alt regnvand og sikre nedsivning på egen matrikel. Imidlertid var nedsivning af al regnvandet på egen matrikel ikke muligt, da jordforholdene er for lerede. Derfor skulle den resterende halvdel af overfladevandet afledes til vejafvandingssystemet til rensning (filterjord/nedsivning).

Regnvand

De steder, hvor regnvandet var koblet på det eksisterende spildevandssystem, blev der foretaget en frakobling af regnvand, og etableret et separatsystem inkl. nye regnvandsledninger, trykledninger og brønde, herunder pumpe-, rense-, gennemløbs- og sandfangsbrønde.

Ved afkobling fra fællessystemet blev de eksisterende ledninger, som det ikke var muligt at fjerne fra terræn, fyldt med beton, og der blev etableret nye regnvandsledninger.

Kloak

I forbindelse med regnvandsprojektet har der samtidig været fokus på at sikre reparationen/renoveringen af eksisterende spildevandssystem. Der er derfor også udført strømpeforing af flere spildevandsledninger i tilknytning til regnvandsprojektet.

Belægninger

Det indgik i arbejderne, at belægninger, herunder sten, muld og græs, skulle retableres efter arbejder i jord.

Beboerkommunikation

Der var i udbudsmaterialet krav om, at entreprenøren sikrede varslinger og kommunikation til beboerne, således at de løbende blev holdt orienteret om, hvor arbejderne  pågik, og hvilke konsevenser disse havde for beboernes færden i området.

Galleri

Medarbejder

Mikas S. Christiansen

Afdelingsleder

Mobil: +45 27 25 34 72