Indledende rådgivning

Strategisk bygherrerådgivning

Langsigtede bæredygtige løsninger skal grundlægges tidligt

Strategisk bygherrerådgivning er den indledende rammesætning, hvor en projektidé konkretiseres, og hvor der rådgives om mulige veje for en realisering. Ofte vil ideen være formuleret som ønsker eller behov, og det er vores vigtigste opgave at medvirke til at omsætte og konkretisere idéerne ud fra analyser og faglige kompetencer.

Vi er bygherrens tillidsmand og faste støtte i udviklingen af helhedsorienterede, langtidsholdbare løsninger. Vi udfordrer rammerne, men altid i en dialogbaseret proces med bygherren. Sammen finder vi helheden, åbner visionen og udvikler mulighederne.

Vi kan bistå fra den første bearbejdning af bygherrens idé, dvs. de tanker, forventninger og behov, bygherren har med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Vi kan sammenfatte bygherrens krav og ønsker til byggeriets projektering og udførelse.

 • Ejendomsstrategi
 • Ideoplæg
 • Mulighedsstudier
 • Byggeprogram
 • Helhedsplaner
 • Visions- og brugerprocesser
 • Potentiale- og scenarieanalyser
 • Værdikortlægning
 • Risikoanalyse
 • Bæredygtighedsstrategi og bæredygtigheds-ledelse

Vi tilbyder den indledningsvise inspirerende dialog og det nødvendige konstruktive modspil. For et godt fundament er forudsætningen for at udvikle helhedsorienterede, langtidsholdbare løsninger.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Bygningssyn
 • Tilstandsrapport
 • Teknisk Due Diligence

Bæredygtig strategisk rådgivning

Vores strategiske rådgivning giver størst værdi, før de vigtigste beslutninger træffes. Vi søger altid at påvirke vores bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser.

Som særlige kompetencer tilbyder vi bæredygtighedsledelse, herunder udarbejdelse af bære-
dygtighedsstrategi, der kan sikre, at de bæredygtige visioner bliver rammesættende for hele byggeriet.

Visions- og brugerprocesser

Sammen finder vi helheden, åbner visionen og udvikler mulighederne

Bygherren har behov for en sparringspartner, når projektets vision og indledende mål skal afklares. Der er ofte et ønske om at skabe en udvikling eller håndtere et problem, men potentiale, rammer eller omfang er ofte ikke afklaret.

Vi sikrer bygherren en aktiv dialogbaseret processtyring til afdækning og formulering af visioner og målsætninger i bygherreorganisationen i forhold til projektet. Visionen beskriver et fremtidigt billede af et projekt. Det er en fælles retning, som hele projektteamet skal arbejde efter at opnå.

Vi tilbyder desuden procesfacilitering inden for alle dele af byggebranchen.

For os handler det om at gøre en proces lettere og mere gennemsigtig for dermed at skabe mening og værdi for projektet og den enkelte deltager. Målet er at styrke både den enkelte og teamet til at tage ejerskab til opgaven for at fremme dynamikken i processen og i de personlige relationer. Det handler om at spille hinanden gode – og det vil vi gerne medvirke til.

Vi tilbyder målrettet og projekttilpasset bistand ifm.:

 • Procesfacilitering og planlægning
 • Visionsprocesser
 • Beboer- og brugerprocesser
 • Afholdelse af workshops
 • Brugerinddragelse
 • Konflikthåndtering og samarbejdsoptimering

For at sikre en stærk forankring arbejder vi i Wissenberg med fem delspørgsmål i visionsprocessen:

 • Visionær: Er visionen reelt nyskabende, og har den en lang tidshorisont?
 • Rummelig: I hvor høj grad tager visionen højde for fremtiden?
 • Unik: Adskiller den sig, og er den tydelig?
 • Samlende: Hvor meget vil organisationen være samlet omkring visionens mål om fremtiden?
 • Implementerbar: Kan den opnås, og har man taget højde for de basale ting, der er nødvendige for at forfølge visionen?

Bæredygtige Visioner

Vores rådgivning giver størst værdi, før de vigtigste beslutninger træffes.

Vi søger altid at påvirke vores bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede i det tidligere visionsarbejde.

Vi foreslår som udgangspunkt altid, at der udarbejdes en bæredygtighedsstrategi, der kan sikre, at de bæredygtige visioner bliver rammesættende for hele byggeriet.

Udviklings- og helhedsplaner

Vi sikrer en samlet helhedsorienteret og fremtidssikret udviklingsplan

Wissenberg har siden vores grundlæggelse været involveret i en lang række af de største helhedsplaner inden for den almene sektor i Danmark. Vi har derfor omfattende erfaring med at fremtidssikre boligområder, både byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Helhedsplaner er ikke længere kun et begreb vi arbejder med i den almene sektor. De processer og metoder vi har udviklet kan på samme måde anvendes ved rådgivning af kommuner, andelsboligforeninger, ejerforeninger, pensionskasser og udviklere.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Almene helhedsplaner
 • Offentlige helhedsplaner
 • Private helhedsplaner
 • Udviklingsplaner
 • Lokalplaner
 • Tilstandsrapporter og mulighedsstudier

Helhedsplanen kan danne udgangspunkt for en lokalplan, som muliggør nyt byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri og byrum i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen. Med en helhedsplan sikrer eksempelvis kommunen, at det område, planen er for, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder – dette specielt, hvis udviklingen af området sker over en længere tidsperiode og ikke på én gang.

En helhedsplan er en helhedsorienteret plan for udviklingen af et område, der kan indeholde alt fra arkitektur og fysisk omdannelse til tryghed og beboersammensætning. Udviklingsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for et område, udpeger en række strategier og skitserer de åbningstræk, der skal sætte udviklingen i gang.

Bæredygtige helhedsplaner

Vi tilbyder altid grøn screening ifm. helhedsplaner. Vi beskriver de grønne tiltag, der oplagt kan indpasses i projektet og er rentable i forhold til nuværende energiforhold, sammenholdt med anlægs- og driftsøkonomi.

Klimaforandringer har store konsekvenser for vores boligområder og det åbne land. Vi er eksperter i at udarbejde helhedsplaner på tværs af faggrænser for at sikre de bedste løsninger inden for klimasikring af ejendomme, bydele eller landområder – også ud fra et æstetisk og økonomisk synspunkt.