Byggeri til drift

Fra byggeri til drift

Vi gør facility management til et operationelt værktøj

Facility management omfatter mange begreber. Vi hjælper med at gøre det enkelt og fokuserer på at sikre en glidende og smertefri overgang fra byggeproces til drift.

Tidlig driftsfokus

De første byggesten for en effektiv bygningsdrift skal lægges i byggeriets idéfase. Vi rådgiver om gode driftsløsninger, helt fra begyndelsen af et nyt byggeri, og vi fokuserer på gode løsninger, der kan effektivisere en bygningsdrift efter aflevering.

Vores kompetencer omfatter viden om driftsprogrammer, der kan være med til at lette hverdagen for driften ved at organisere bygningstegninger og D&V på en simpel måde. Det frigiver timer til at løse driftsudfordringer, fordi de planlagte vedligehold er systematiseret og planlagt.

Arbejdsmiljøvurdering med driftens perspektiv

Vi tilbyder AMK-P uddannede rådgivere, der altid foretager en vurdering af de løsninger, der har betydning for den kommende driftsorganisation, og som skal indarbejdes i projekteringen på et tidligt stade. Dette kan eksempelvis være fokus på, hvordan der skal pudses vinduer på en 10-etagers bygning, eller hvordan driften kan få adgang til teknikhuse på tagflader.

Strategisk driftsrådgivning

Vores erfaring inden for strategisk bygningsdrift kan udtrykkes som rådgivning inden for fremtidig anvendelse af en eksisterende bygningsmasse ift. behov og dermed en fornuftig totaløkonomi for bygningsejer.

Vi rådgiver om levetidsbetragtninger til brug ved planlagt vedligehold af eksisterende bygninger samt rådgivning inden for, hvilke servicefunktioner der med fordel kan outsources, således at driftsorganisationen kan effektivisere deres bygningsdrift.

Bæredygtigt Byggeri til Drift

Ved at planlægge bygningsdriften i de tidlige planlægningsfaser kan bygningsejeren opnå både besparelser og en øgning af projektets kvalitet – uden at gå på kompromis med bæredygtighedsmålene.

Hovedformålet med processen er at tænke drift ind i byggeprojekterne helt fra starten og samtidig sikre en smidig overlevering fra byggeri til drift. Ikke kun de tekniske løsninger er i fokus, men også brugerne, som skal klædes bedre på til at modtage ejendommen til drift – og forstå de indarbejdede bæredygtighedstiltag.

Facility management (FM)

Vi skaber sammenhæng fra byggeri til drift

Vi hjælper bygherren med at skabe en effektiv ejendomsdrift i tæt samspil med driftsorganisationen.

Projektering, opførelse og drift af bygninger skal ses i en økonomisk og bæredygtig sammenhæng – over hele bygningens levetid. Vi tror på, at bygningens anvendelse og drift skal indarbejdes allerede i de indledende faser.

Vi tilbyder desuden en lang række specialistydelser, herunder:

 • Udvidet overgang fra byggeri til drift
 • Vedligeholdelsesstrategier
 • Totaløkonomiske beregninger
 • Intervalbaseret/skemalagt vedligehold
 • Tilstandsvurderet vedligehold: Strategisk planlægning af renoveringsarbejder
 • Rådgivning vedrørende outsourcing af bygningsdrift og vedligehold
 • Indeklimaundersøgelser

Wissenberg kan bistå med optimering af bygningsdriften ved blandt andet:

 • Digitalisering af bygningsdrift, fra projektering til systematisk vedligeholdelsesplanlægning.
 • Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplanlægning.
 • Teknisk Due Diligence.
 • Commissioning og kontrol af lovpligtige performancetests.
 • Granskning og planlægning af arbejdsmiljø i forbindelse med den daglige drift af bygning og tekniske anlæg.
 • Projektering, planlægning og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder/ombygninger.
 • Ejendoms- og porteføljestrategier, behovsafdækning og organisering.
 • Bæredygtighedshåndbog og teknisk brugermanual (pointgivende i DGNB).

Bæredygtig Facility Management

Henover en bygnings levetid vil den daglige drift udgøre langt hovedparten af det samlede klima-aftryk. Optimeret drift er ikke kun udtryk for økonomisk sund fornuft, det resulterer også i et bedre arbejdsmiljø og en højere brugskvalitet.

Vi sætter ind fra starten og inspirerer bygherren til at træffe de langsigtede, bæredygtige valg.

Commissioning (Cx)

Vi kan sikre en smidig overgang til driften

Commissioning i Wissenberg er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på økonomi og installationernes samspil.

Commissioningprocessen er vigtig for at sikre, at bygninger projekteres, opføres, betjenes og vedlige-holdes optimalt i forhold til bygherrens krav om funktion, indeklima og minimalt energiforbrug.

Som bygherrens commissioning-rådgiver kan vi sikre, at der tidligt i projekteringen sættes ord på krav og ønsker til byggeriets drift. Vi kan sikre den nødvendige kontrol undervejs og en smidig overgang til drift og ibrugtagning.

Vi tilbyder en lang række specialistfunktioner i relation til de enkelte projektfaser og kan varetage:

 • Dokumentation for, at Cx-krav er indarbejdet i hver af projektfaserne
 • Beskrivelse af udbudskrav til hovedentreprenør og underentreprenører for de tekniske fag
 • Deltagelse i Cx-aktiviteter på fagniveau og tværfagligt
 • Indarbejdelse af Cx i projektopfølgning og tilsyn
 • Indarbejdelse af Cx i afleveringsprocedure, her-under byggeri til drift og deltagelse i commissioningtest
 • Løbende opfølgning på fagentreprenørens Cx-ydelser

Vi kan forestå ledelse af commissioning-processen og bistå i forbindelse med planlægning og aktiviteter i processen, herunder:

 • Commissioning-ledelse eller deltagelse i commissioning-organisationen
 • Udarbejdelse af commissioning-plan
 • Besvarelse af punkter i commissioning-loggen og commissioning-gruppens granskninger
 • Udarbejdelse af testscenarier og indhold i testparadigmer
 • Udarbejdelse af indhold i undervisningsforløb

Bæredygtig Commissioning

I Bygherrerådgivning arbejder vi målrettet på at påvirke bygherren til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser.

Vi tilbyder bæredygtighedsscreening med driftsfokus i de tidlige projektfaser, og vi tilbyder en commissioningproces, hvor bæredygtighedsstrategi indgår, således at det sikres, at bæredygtighedselementer er forankret fra starten og helt ud i driften.

Drift og vedligeholdelse (D&V)

Faglig rådgivning baseret på både erfaring og nyeste viden

Som bygherrens rådgiver sikrer vi strategisk vedligehold af bygninger, der skal sikre, at bygningernes kvalitet og værdi ikke forringes – men i stedet optimeres. Vi danner et konkret grundlag for langsigtede drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Digitalisering af bygningsdrift, fra projektering til systematisk vedligeholdelsesplanlægning, herunder overføring af data om serviceeftersyn i digitale driftsprogrammer
 • Tilstandsvurdering/bygningssyn og helhedsbetragtninger af bygningsdele ift. levetider
 • Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning
 • Bygherrens idriftsætning af byggeriet, herunder etablering af driftsorganisationen
 • Wissenbergs drifts- og vedligeholdelsesplan med langsigtede budgetter

Vi tilbyder derudover en lang række specialistfunktioner, herunder:

 • Teknisk Due Diligence
 • Idriftsætning af byggeri
 • Afleveringsforretninger, 1- og 5-års eftersyn
 • Commissioningproces og kontrol af lovpligtige performancetests
 • Granskning og planlægning af arbejdsmiljø i forbindelse med den daglige drift af bygning og tekniske anlæg
 • Registrering eller måling af specifikke krav til bygningens driftsmæssige tilstand eller ydeevne efter aflevering og ibrugtagning

Bæredygtig drift

I Bygherrerådgivning arbejder vi målrettet på at påvirke bygherren til at vælge bæredygtige løsninger allerede fra den indledende rådgivning og de tidligste projektfaser.

Vi prioriterer lavteknologiske løsninger, fordi de har en mindre klimabelastning i produktionsleddet og en længere levetid.

Vi har fokus på robuste råhuse og sunde materialer samt på arealer og rumlighed til opnåelse af det gode indeklima, fremfor teknologiske og vedligeholdelseskrævende løsninger.

Vi tilbyder bæredygtighedsscreening med driftsfokus i de tidlige projektfaser, og vi tilbyder en commissioningproces, hvor bæredygtighedsstrategi indgår, således at det sikres, at  bæredygtighedselementer er forankret fra starten og helt ud i driften.