Bæredygtighed

Vi insisterer på det bæredygtige byggeri

 

Vi har siden vores grundlæggelse arbejdet målrettet på at fremhæve og udvikle bæredygtige løsninger i vores projekter. Der er nu mere end nogensinde før lydhørhed og handlingsparathed over for det bæredygtige byggeri. Gennem fire indsatsområder inviterer vi vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere med på den videre rejse mod den grønne omstilling. Sammen kan og skal vi minimere byggeriets påvirkning af klimaet.

Bæredygtighedsrådgivning

Vi hjælper med at formulere projektets bæredygtighedsvision

I Wissenberg arbejder vi systematisk med at udvikle bæredygtighedsvisionen for projektet. I tæt samar­bejde med bygherres repræsentanter, præciserer vi mål, intentioner og ønsker.

Udviklingen af visionen indbefatter drøftelser og overvejelser om muligheder/potentiale, forventnin­ger/behov og undersøgelser/analyser. Hvis bygherre har en overordnet vision, kan der med fordel tages afsæt i denne, og heraf udlede intentioner der kan viderebringes til projektets vision.

Visionen for projektet, viderebearbejdes – som en del af bæredygtighedsledelsen – i en bæredygtig­hedsplan. Bæredygtighedsplanen bliver til konkrete handlinger, der muligvis kan afstedkomme at visio­nen skal revideres. Denne iterative proces styres af Wissenberg og der indsamles konsensus af relevan­te parter før vurdering af økonomiske konsekvenser og indarbejdelse i ideoplægget.

Byggeprogrammets bæredygtighedsafsnit (også kaldet bæredygtighedsprogrammet) vil indeholde den færdige bæredygtighedsplan. I bæredygtig­hedsprogrammet beskriver Wissenberg hvorledes bæredygtighedsledelsen skal foregå fremadrettet og hvem der har de forskellige ansvarsområder, samt i hvilke faser der forventes interaktion.

Bæredygtighedsprogrammet indeholder således en beskrivelse af de tiltag der kræves for at indfri bære­dygtighedsvisionen.

Vi tilbyder målrettet og projekttilpasset bistand ifm.:

 • Bæredygtighedsvision og strategi
 • Bæredygtighedsprogram
 • Bæredygtighedsplan
 • Bæredygtighedsledelse
 • Indledende bæredygtighedsscreening
 • Brugerdrevet bæredygtighed
 • Bæredygtighed i ejendomsstrategi

Bæredygtighedsvision via Dialogkort

I Wissenberg har vi gode erfaringer med at at samle bygherrens ønsker til, hvad der skal opnås med projektet i forhold til bæredygtighed. Herunder en afklaring af, hvilke parametre el­ler kriterier som bæredygtighed måles på i det konkrete projekt.

Vi har udviklet et særligt dialogbaseret værtøj til en bæredygtighedsworkshop, hvor man ved hjælp af en række dialogkort bliver ledt gen­nem processen med at udvælge og prioritere projektets indsatsområder – og dermed skærpe projektets bæredygtighedsvision.

Bæredygtighedsledelse

Processen for det bæredygtige byggeri er altafgørende

I Wissenberg ved vi, at processen er afgørende for, hvor bæredygtigt et byggeri ender med at være. En god proces kræver den rette styring igennem hele projektet, så det bæredygtige fokus opretholdes, og eventuelle risici, forbundet med innovative løsninger, håndteres så tidligt som muligt. I Wissenberg kalder vi denne form for projektstyring bæredygtighedsledelse.

Bæredygtighed er en rammebetingelse for et projekt og ikke en særskilt disciplin, der skal håndteres sideløbende. Helt fra begyndelsen af projektet hjælper vi med at oversætte bygherrens visioner for bæredygtighed til en konkret bæredygtighedsplan med håndterbare og operationelle målsætninger for de bæredygtige tiltag. Det vigtige er, at bæredygtighedsplanen passer godt til det pågældende projekt. Her fordeles også ansvaret, så ingen af projektets aktører er i tvivl om, hvem der gør hvad hvornår.

Igennem projektet – fra projekteringen til driften af den færdige bygning eller byrum – sørger vi for, at projektets forskellige fagligheder har et fælles sprog og en fælles retning for bæredygtighed, så alle i projektet arbejder sammen om at indfri de fælles målsætninger. Netop samarbejdet er det bæredygtige byggeris styrke, og med den rette bæredygtighedsledelse, styrkes dette samarbejde, og tidsforskydninger, misforståelser og konflikter undgås – altså kort sagt et bedre, men ikke et dyrere, projekt.

Ejerskab til de bæredygtige løsninger opstår ikke af sig selv og kræver en tydelig og inkluderende bæredygtighedsledelse.

Vi tilbyder målrettet og projekttilpasset bistand ifm.:

 • Bæredygtighedsledelse
 • Bæredygtighedsstrategi
 • Indledende bæredygtighedsscreening
 • Livscyklusanalyse (LCA)
 • Certificering (DGNB og Svanemærket)
 • Bæredygtig Commissioning (Cx)

Bæredygtig Certificering

I Wissenberg har vi gode erfaringer med certificeringsværktøjer som eksempelvis DGNB (for både bygninger og byrum) og Svanemærket byggeri, og vi ved, at disse værktøjer bidrager positivt til den bæredygtige proces.

Vores erfaring er at det bæredygtige fokus i projektet er væsentligt for succes, og at et bæredygtigt byggeri ikke forudsætter et bæredygtighedscertifikat. Bæredygtighedsledelse er altid en forudsætning for at komme godt i mål, uanset hvilke målsætninger bygherren har for det pågældende byggeri.

DGNB-certificering

For os er bæredygtighed en rammebetingelse og certificering et naturligt redskab

Vi, ligesom mange af vores kunder, opfatter DGNB-systemet som en god måde at systematisere og dokumentere de bæredygtige tiltag, vi lægger stor vægt på at indarbejde i vores byggeprojekter.

Wissenberg har medarbejdere, der er uddannet til at foretage DGNB-certificering af bygninger eller byområder. Vi kan DGNB-certificere alle bygningstyper, eksempelvis kontorbygninger, etageejendomme, rækkehuse, eller institutioner. Vi kan også certificere hele byområder, så vi også kan arbejde med bæredygtighed i en større skala.

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde.

De fem kriterier bag DGNB-certificeringen er:

 1. Social og funktionel kvalitet
 2. Miljømæssig kvalitet
 3. Økonomisk kvalitet
 4. Teknisk kvalitet
 5. Proceskvalitet

Social og funktionel kvalitet

Den sociale og funktionelle kvalitet handler om at øge værdien af bygningen for brugerne. Det gælder brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Miljømæssig kvalitet

Den miljømæssige kvalitet sikrer, at bygningens påvirkning på både det globale og det lokale miljø er mindst mulig. Heri indgår også den miljømæssige påvirkning fra bygningens drift og materialer. Den miljømæssige kvalitet omfatter en vurdering af bygningens energieffektivitet, dens ressourceforbrug, dens brug af fornyelige ressourcer samt, hvordan den påvirker den lokale biodiversitet.

Økonomisk kvalitet

Ved vurdering af den økonomiske kvalitet indgår en vurdering af bygningens samlede levetidsomkostninger. Heri indgår også, hvor god bygningen er til at holde sin værdi, eksempelvis ved at være fleksibel i sine fremtidige anvendelsesmuligheder.

Teknisk kvalitet

Den tekniske kvalitet er en vurdering af kvaliteten af de tekniske løsninger i bygningen. Det drejer sig både om selve konstruktionen, men også om, hvor let det er at vedligeholde bygningen samt om, hvordan og hvor let bygningsdele kan skilles ad og udskiftes.

Proceskvalitet

Proceskvalitet handler om at opstille klare mål for det ønskede niveau af bæredygtighed i den kommende bygning, samt at kvaliteten øges og fastholdes fra første planlægning til færdigt byggeri.

Eksempler på projekter hvor Wissenberg arbejder med bæredygtighed

Lystoftehuse arbejder vi med genbrug af tagsten af tegl.

Ved Stjernen på Frederiksberg udfører vi en omfattende klimatilpasning.

I forbindelse med helhedsplanen for Taastrupgaard arbejder vi med genbrug af beton og aktive solceller.