Albertslund Syd – Gårdhusene

1005 boliger: Et af Danmarks største renoveringsprojekter.

 

Projekt information

Bygherre

VA 4 Syd, VA 4 Nord, Albertslund Boligforening afdeling 3702 Syd v/ BO-VEST

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Årstal

2012 - 2023

Entreprisesum

1,5 mia. kr.

Areal

100.000 m²

Arkitekt

Tegnestuen Vandkunsten

Lars Bendix Christensen

Adm. direktør, partner

Mobil: +45 27 25 34 64

Storskalarenovering

Projektet omfatter gennemførelsen af en helhedsplan for 1005 gårdhavehuse i Albertslund Syd i de tre boligafdelinger: Albertslund Boligforening afd. 3702 Syd (496 boliger), VA 4 Syd (278 boliger) og VA 4 Nord (227 boliger). Gårdhavehusene blev opført i perioden 1963-1969 meget billigt ved brug af en eksperimentel og industriel byggeteknik. Boligerne i området og den bymæssige kontekst er en internationalt værdsat ikonisk bebyggelse. Renoveringen viderefører den industrielle byggeskik, men i en nutidig fortolkning, som både indeholder flere muligheder for individuel tilpasning af boligerne og sigter mod genbrug af materialer.

Prøvehuse og bæredygtighed

For at sikre det bedste vurderingsgrundlag ved udvælgelsen af den rigtige renoveringsmodel er projektet indledt med renoveringen af seks prøvehuse. Disse har været omdrejningspunkt for blandt andet beboerdialog, bæredygtighedsstrategi, forsøg med forskellige tekniske (reduce, reuse, recycle), energibesparende foranstaltninger, totaløkonomiske vurderinger og arkitektoniske løsninger.

Der blev også tænkt genanvendelse af nedrevne materialer ind i projektet for at fremme bæredygtigheden.

Renoveringen omfattede blandt andet klimaskærm, herunder udskiftning af lette facader mod gårdhaven samt udskiftning af vinduer og døre. Der blev også etableret nye terrændæk og installeret balanceret ventilation med varmegenvinding. Der skete desuden udskiftning af varmeanlæg, brugsvands- og el-installationer samt ny indretning af boligerne. Der var også behov for omlægning af fjernvarme- og brugsvandsforsyning i terræn.

Beboerinddragelse

Beboerne blev inddraget i processen gennem hele forløbet. Der blev afholdt beboermøder ved opstarten, åbent hus-arrangementer og udarbejdet spørgeskemaer i forbindelse med prøvehusene. Der blev også udviklet et avanceret digitalt tilvalgskatalog i forbindelse med renoveringen. Beboerne blev genhuset under udførelsen af byggearbejderne, men boede i deres boliger under gennemførelsen af ledningsarbejderne i deres kvarter.

Miljøsanering

Desuden inkluderede projektet håndtering af miljøsanering i forbindelse med PCB, bly, skimmel og asbest.

Kloak og fjernvarme

I forbindelse med renoveringen er forsyningsledninger lagt ud i fællesstierne mellem boligerne. Der er på hver bolig udført ny kloak til samtlige husinstallationer, som er tilkoblet nyanlagte hovedledninger, der er ført under bygningerne. Stier og veje er reetableret efter etablering af ny kloakering og fjernvarmeledningsnet.

Bygningsdrift

Der er blevet udarbejdet vedligeholdelsesplaner, og der har i det hele taget været fokus på den fremtidige drift. Som en del af projektet blev der opført nye driftsfaciliteter.

Totalrådgiver i alle faser og byggeleder

Som totalrådgiver var Wissenberg ansvarlig for alle faser af projektet, herunder forundersøgelser, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, for- og hovedprojekt, udbud, udførelse, aflevering og idriftsætning. Wissenberg stod også for byggeledelsen.

Ydelserne omfattede således eksempelvis:

  • Programmering
  • Projektering
  • Beboerind­dragelse
  • IKT-ledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering (P+B)
  • Byggeledelse