Miljørådgivning og arbejdsmiljø

Miljø

Vi indtænker miljørådgivning, som en integreret del af projektet

Vores specialister udfører miljørådgivning og fører tilsyn med projekter i alle størrelser. Vi kan stå for miljøscreening og forundersøgelser af miljøfarlige stoffer og rådgiver omkring bortskafning af eventuelt forurenet jord eller bygningsdele.

Vi løser miljøopgaver med fokus på faglighed og økonomi, og kan varetage dialogen med myndighederne om krav til nødvendigt oprensnings- eller prøvetagningsniveau, metodevalg eller dokumentation.

Miljørådgivningen udføres som en integreret del af opgaveløsningen, uanset om det drejer sig om en komplet kortlægning af en bebyggelse eller indledende miljøundersøgelser i forbindelse med de tidlige stadier i helhedsplaner, renoveringer og totalentrepriser.

Vi har miljørådgivere, der selvstændigt kan varetage bygningsundersøgelser og miljørådgivning. Afrapporteringen er udviklet i en tilpasset form, der er afstemt med Wissenbergs øvrige beskrivelsesmetodik og dermed direkte implementerbar i projekterne.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Miljøledelse og miljørådgivning
 • Udarbejdelse af program for miljøundersøgelser
 • Miljøundersøgelser for grund og bygninger
 • Analyser for miljø- og sundhedsskadelige stoffer
 • Miljørapportering af undersøgelser
 • Myndighedsdialog
 • Opfølgning under udførelse

(Slå lyden til nederst til højre i afspilleren)

Bæredygtig Ressourcekortlægning

Miljø- og bæredygtighed indgår altid parallelt vi vores arbejde. For os handler bæredygtighed om løbende at udvise ansvarlighed og tænke i langsigtede og holdbare løsninger.

I forbindelse med bygningsundersøgelser tilbydes som særlig kompetence en ressourcekortlægning med fokus på direkte genanvendelse af bygningsdele eller materialer.

Ressourcekortlægning udføres på tværs af afdelingerne og i de helt indledende projektfaser for at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialer fra byggeprojektet.

Arbejdsmiljø

Vi tænker arbejdsmiljø og sikkerhed ind fra starten

Vi tager arbejdsmiljøet alvorligt og er vores ansvar yderst bevidst. Vi prioriterer involveringen af bygherren fra starten af projektet, fordi vi mener, at fundamentet til en god proces bliver skabt tidligt og at det det er altafgørende for at forhindre ulykker og sikre projektets succes.

Der kan samtidigt være tid og penge sparet ved at tænke arbejdsmiljø tidligt ind i projekterne. Vi hjælper med at tilrettelægge projektets forløb og analyserer og tilrettelægge de enkelte arbejdsprocesser i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsmiljørådgivningen baserer sig på vores store erfaring og egenudviklede paradigmer indenfor arbejdsmiljøkorrdinering i projekterings- og udførelsesfasen.

Vi tilbyder bistand i forbindelse med:

 • Arbejdsmiljøkoordinering (P) og (B)
 • Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Sikkerhedsmøder og -runderinger
 • Bygherretilsyn

Vi sikrer en effektiv arbejdsplads, hvor entreprenøren og håndværkere opdrages til selv at tage ansvar.
Vi tænker sikkerheden ind fra starten for at minimere den økonomiske risiko og sikre projektets fremdrift.

Vi kan hjælpe dig med at varetage dine forpligtigelser som bygherre i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

Arbejdsmiljøkoordineringen varetages af dedikerede koordinatorer med arbejdsmiljø som speciale, og vi tilbyder også arbejdsmiljøkoordinering som en selvstændig bygherrerådgivningsydelse.

Bæredygtigt Arbejdsmiljø

Sygefravær og ulykker koste tid og penge for virksomheder og byggerier på den korte bane. På den lange bane give det dog også rigtig god mening at fokusere på sikkerhed og minimering af fysiske belastninger, for derved at bidrage til et forlænget arbejdslivet.

Vi kan medvirke til at sikre at også den fremtidige bygningsdrift og servicering af tekniske anlæg er taget med i betragtning når arbejdsmiljøforholdene skal vurderes.

Det kalder vi for bæredygtigt arbejdsmiljø.