Visions- og brugerprocesser

Sammen finder vi helheden, åbner visionen og udvikler mulighederne

Bygherre har behov for en sparringspartner, når projektets vision og indledende mål skal afklares. Der er ofte et ønske om at skabe en udvikling eller håndtere et problem, men potentiale, rammer eller omfang er ofte ikke afklaret.

Vi sikrer bygherren en aktiv dialogbaseret processtyring til afdækning og formulering af visioner og målsætninger i bygherreorganisationen i forhold til projektet.

Visionen beskriver et fremtidigt billede af et pro­jekt. Det er en fælles retning, som hele projektteam­et skal arbejde efter at opnå.

Vi tilbyder desuden procesfacilitering inden for alle dele af byggebranchen.

For os handler det om at gøre en proces let­tere og mere gennemsigtig for hermed at skabe me­ning og værdi for projektet og den enkelte deltager. Målet er at styrke både den enkelte og teamet til at tage ejerskab til opgaven for at fremme dynamikken i processen og i de personlige relationer. Det hand­ler om at spille hinanden gode – og det vil vi gerne medvirke til.

Vi tilbyder målrettet og projekttilpasset bistand ifm.:

  • Procesfacilitering og planlægning
  • Visionsprocesser
  • Beboer- og brugerprocesser
  • Afholdelse af workshops
  • Brugerinddragelse
  • Konflikthåndtering og samarbejdsoptimering

Bæredygtige visioner

 

Vores rådgivning giver størst værdi, før de vigtig­ste beslutninger træffes. Vi søger altid at påvirke vores bygherre til at vælge bæredygtige løsninger allerede i det tidligere visionsarbejde. Vi foreslår som udgangspunkt altid at der udar­bejdes en bæredygtighedsstrategi, der kan sikre at de bæredygtige versioner bliver rammesæt­tende for hele byggeriet.