22. august 2016

Nye tiltag fra Wissenberg

Wissenberg har etableret et særligt team af erfarne rådgivere, der kan bistå i forhold til procesfacilitering
herunder 

Klik på emne for mere information  


Gennem vores hverdag i byggeriet ser vi, hvad der rører sig, hvad der er på toppen af agendaen, hvad der er lykkedes, og hvad der kæmpes med. Vi ved, hvad der virker, når et projekt skydes i gang, og hvordan man kan støtte op om samarbejdet og processen. Som en konsekvens heraf satser Wissenberg nu strategisk på at tilbyde procesfacilitering som en særskilt ydelse.

Wissenbergs rådgivningsydelser er over de sidste år gradvis blevet mere procesorienterede, og vi oplever en øget efterspørgsel efter netop de kompetencer, der knytter sig til facilitering af beslutningsprocesserne, og bistår i forhold til at lede og støtte de mennesker, der tilknyttes projektet.

Vores viden er naturligvis relateret til byggeprojekter, men vi oplever, at mekanismerne i vid udstrækning er de samme inden for andre områder, hvor der arbejdes i projektorganisationer og stilles store krav til, at projektteams fungerer.

Vi har nu omsat viden og erfaringer i forhold til ikke blot at facilitere vores egne projekter, men også i forhold til at kunne medvirke som ekstern konsulent på projekter, hvor vi ikke leverer de traditionelle rådgivningsydelser. 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte opgave og i den enkelte medarbejder
Wissenberg har medarbejdere med både de traditionelle projektledelseskompetencer og nøglepersoner med coaching-, stresskonsulent-, oplevelsesledelses- og psykoterapeutiske efteruddannelser. Vi er samtidig en netværksbaseret virksomhed og trækker derfor i vores konsulentarbejde på kompetencer og erfaringer fra en række firmaer og enkeltpersoner. Vi ønsker at inspirere alle, der måtte søge nye perspektiver, værktøjer eller metoder til deres arbejde inden for strategy management.

I forhold til tilrettelæggelse af projektforløb og facilitering af projektteams har vi erfaret, at man ofte er nødt til at se på den enkelte medarbejder - de vilkår og personlige kompetencer, den enkelte kan byde ind med.

Vi har som mål at styrke både den enkelte og teamet til at involvere sig i opgaven for at fremme dynamikken i processen, troværdigheden og de personlige relationer.

Uenigheder skal bruges konstruktivt som et dynamisk potentiale, der kan danne grobund for udvikling og fremdrift i projektet, og vi søger at fremme konstruktive handlinger og samler det fælles fokus på opgaven, bl.a. ved at styrke den fælles kommunikation og skabe fælles forståelse for opgaven.

Facilitering af projekter drejer sig ikke blot om bundlinjen
Det drejer sig også om den enkelte medarbejders trivsel og om at tage vores samfundsansvar alvorligt, når vi beskæftiger os med mennesker, teams, stress, konfliktforebyggelse og -løsning. Procesfacilitering handler om at gøre en proces lettere og mere gennemsigtig for hermed at skabe mening og værdi for projektet og den enkelte deltager.  

Hvorfor gør vi en forskel med procesfacilitering?
I Wissenberg involverer vi os personligt i løsning af vores opgaver og tænker ikke i kasser og stereotype løsninger eller standarder, men søger at finde konstruktive løsninger, baseret på menneskelige relationer og sammenhænge, personlige potentialer og kompetencer.

Procesforløbet fordrer, at den enkelte teamdeltager tager ejerskab til projektet og investerer sig selv og sine kompetencer i opgaven. Ejerskab er med til at give den enkelte ”drive”, så idé og plan omsættes til konkret handling. 

Vores filosofi drejer sig om at klæde den enkelte og teamet på til den opgave, der skal løses, fordi man i det gode projektarbejde potentierer hinandens styrker. Det handler om at spille hinanden gode – og det vil vi gerne være med til.

For nærmere information kontakt vores teamkonsulent, Benedicte Brohm, på mail bb@wissenberg.dk eller telefon 27 25 34 85 - alternativt vores administrerende direktør, Lars Bendix Christensen, på mail lbc@wissenberg.dk eller telefon 27 25 34 64.